Postup při vyřizování stížností a pochval

Jsme jediná žižkovská nemocnice s téměř 100 letou tradicí a těšíme se, že nás pacienti budou brát za svoji nemocnici a budeme se tu společně potkávat.

Cílem všech zaměstnanců nemocnice sv. Kříže na Žižkově je zajistit kvalitu léčby, péče i dalších služeb. Pokud by tomu tak ani přes naši maximální snahu nebylo, je Vaším plným právem podat proti postupu nemocnice odůvodněnou stížnost, která by byla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo s činnostmi souvisejícími se zdravotními službami.

Nemocnice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Osoby oprávněné k podání stížností

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav (ve stížnosti je nutné uvést zdravotní důvody, proč ji nemůže podat sám pacient) nebo pokud zemřel
 • osoba zmocněná pacientem (vzhledem k ochraně osobních údajů pacienta je požadována plná moc pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem)

V těchto výše uvedených případech bude brána stížnost jako adresná a stěžovateli bude odpovězeno.

Pokud se neprokáže stěžovatel, bude stížnost považována za anonymní. Anonymní stížnosti se nevyšetřují, ale mohou sloužit jako podklad pro kontrolní či dozorovou činnost, popř. změny.

Adresování stížnosti

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tzn., že pokud stěžovatel není spokojen s postupem Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, podává se stížnost naší nemocnici. Tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů.

Jak je možno stížnost podat:

 • Ústně osobně u pověřeného pracovníka ( sekretariát nemocnice v pracovních dnech od 8:30 do 12 hod.) Ústní stížnost je vhodná pro vysvětlení okamžitě vzniklé nepříjemné situace. Pokud není vyřešena při osobním jednání a stěžovatel trvá na jejím dořešení, je nutné ji převést do písemné podoby.
 • Písemně osobním doručení do sekretariátu nemocnice v pracovních dnech od 8:30 do 12:00 hod nebo na recepci nemocnice (celodenní provoz).
 • E-mailem: info@nskz.cz
 • Datovou schránkou: 4v5yqwa
 • Poštou: Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., Kubelíkova 16/1250, 130 00 Praha 3

Telefonicky nemůže být řešena žádná stížnost, protože není zaručena anonymita osobních údajů. Telefonicky je možné pouze upřesnit další postup.

Co musí stížnost obsahovat:

 • jméno a příjmení stěžovatele,
 • kontaktní adresu stěžovatele, na kterou má být zaslána odpověď,
 • jméno, příjmení a adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele,
 • popis podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob a názvů pracovišť, kterých se stížnost týká.

Totožnost a lhůta

Osoba, která podala stížnost, má povinnost prokázat svou totožnost a skutečnost, že je oprávněným stěžovatelem.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení a může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů,

Jak naopak vyjádřit svou spokojenost?

 • Písemně dopisem: Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., Kubelíkova 16/1250, 130 00 Praha 3
 • E-mailem: info@nskz.cz
 • Ústně osobně u osob pověřených k řešení této agendy (sekretariát, zákaznický servis nemocnice v pracovních dnech od 8:30 do 12 hod.).

Úřední hodiny

Pondělí 8:30 - 12:00
Úterý 8:30 - 16:00
pauza: 12:00 - 13:00
Středa 8:30 - 12:00
Čtvrtek 8:30 - 16:00
pauza: 12:00 - 13:00
Pátek 8:30 - 12:00

Kontakt