Blog

Ambulantní centrum, lůžková oddělení, RTG a SONO, lékarna.
Nejen pro Prahu 3.

Co je DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)

DIOP je zkratka pro lůžkové oddělení Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. Pracoviště poskytuje dlouhodobou intenzivní lékařskou péči spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí.

Specializované oddělení se věnuje nemocným pacientům po neurochirurgických operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce. Avšak mají poškozeny mozkové buňky nedostatkem kyslíku.

Na oddělení DIOP jsou umisťováni stabilizovaní pacienti s apalickým syndromem.

Dokud nenabydou plného vědomí, musí jim být věnována speciální komplexní dlouhodobá péče. Sice již nevyžadují umělou plicní ventilaci, potřebují ale nadstandardní péči o dýchací cesty a také výživu, která je jim podávána sondou, tzv. PEGem. Dostávají se jim i vybrané techniky bazální stimulace apod.

Co je apalický syndrom?

Apalický syndrom je soubor příznaků funkčního výpadku mozkové kůry, kdy však zůstává zachována funkce mozkového kmene (fungují nepodmíněné reflexy – například polykací, kašlací).

Tento syndrom je charakteristický projevy poruch vědomí a bdělosti – neboli vigility.

Pacienti leží v bezvědomí, oči mají otevřené, upřené do prázdna a působí dojmem plného vědomí. Nereagují na slovní výzvy a i přes bdělost nejsou schopni komunikovat s okolím, rozpoznávat a provádět účelné výkony.

Nemocní v apalickém syndromu bývají inkontinentní, nejsou schopni přijímat potravu a mají sníženou odolnost proti infekci. Bývá u nich zvýšený svalový tonus, podle postižení mozku nacházíme různé stupně parézy.

ARO - JIP - NIP - DIOP

Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutní intenzivní péče, u kterých je předpoklad zlepšování stavu nebo z oddělení NIP (následná intenzivní péče) po odpojení UPV (plicní ventilace), pokud je jejich překlad indikován.

Pracoviště DIOP je zaměřeno na léčebnou a ošetřovatelskou péči, fyzioterapii, psychostimulaci a rehabilitaci.  Velký důraz je kladen na nutriční péči a dodržování fyziologických denních rytmů. Úzká spolupráce s rodinnou je základem úspěšné léčby.

DIOP plynule navazuje na péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), respektive na multioborové jednotce intenzivní péče (MJIP) a tedy jsou neoddělitelnou součástí komplexní péče o těžce nemocné pacienty, u nichž selhávají základní životní funkce. Vytváří se tak osa intenzivní péče ARO - JIP - NIP - DIOP.

NIP (DIOP) je nutná pro 5 až 8 procent pacientů, kteří prošli léčbou na ARO, resp. JIP.

Pacienti jsou na lůžku trvale monitorováni, jsou měřeny jejich základní fyziologické funkce a je zvýšená péče o jeho dýchací cesty a oběhový systém.
Publikováno: 12. 9. 2023

Fotogalerie